Kiama Logo

Otis Deli takes on Middle Eastern flavours with local ingredients. Open Wednesday-Monday 8am – 3pm.